Extinct Butterfly Species

Family Lycaenidae

Xerces BlueGlaucopsyche xerces
  
Neotropical species dubiously reported to have occurred naturally in the United States
 Parides eurimedes
 Battus devilliers
Cuban Kite-SwallowtailEurytides celadon
Large WhitePieris brassicae
Apricot SulphurPhoebis argante
 Eurema chamberlaini
Mexican CycadianEumaeus toxea
 Thereus zebina (misidentified marius)
 Cyanophrys amyntor
Nogales MetalmarkCalephelis dreisbachi
 Euselasia abreas
 Lasaia maria
 Chlosyne erodyle
 Chlosyne ehrenbergi
Cramer’s Eighty-eightDiathria clymena
 Diaethria anna
Mexican Eighty-eightDiaethria asteria
 Dynamine mylitta
 Dynamine tithia
 Mestra cana
 Hamadryas fornax
Brownish CrackerHamadryas iphthime
Karwinski’s BeautySmyrna karwinskii
Chestnut LeafwingAnaea echemus
 Opsiphanes boisduvallii
 Morpho peleides
 Hermeuptycia hermes
 Greta polissena
 Phocides urania
 Polythrix procera
 Codatractus melon
 Urbanus pronta
 Urbanus albimargo
 Astraptes alector
 Astraptes galesus
 Dyscophellus euribates
Confused PelliciaPellicia angra
 Staphylus azteca
 Decinea huasteca
 Callimormus saturnus
 Choranthus radians
 Choranthus haitensis
 Hamadryas fornax